Activitati

Activitati

A1. Managementul proiectului

Managementul proiectului va fi asigurat pe toată perioada de implementare a proiectului prin monitorizarea continuă a îndeplinirii obiectivelor specifice, a rezultatelor și indicatorilor asumați prin cererea de finanțare în strânsă corelare cu graficul de activități.

A2.Diseminare, informare și promovare

Activitățile de diseminare, informare și promovare a proiectului în rândul publicului țintă, potențialul grup țintă, se vor realiza cu respectarea indicațiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România.

A3. Selecția, menținerea și monitorizarea grupului țintă și dezvoltarea platformei educaționale

Grupul țină va fi selectat în primele luni de la demararea proiectului, pe baza unei metodologii transparente, nediscriminatorii, în acord cu ghidul solicitantului și legislația în vigoare. Metodologia va cuprinde elemente privind contractul de finanțare, condițiile de eligilibilitate ale persoanelor care doresc să participe la activitățile implementate prin proiect, obligațiile și indicatorii minimali de performanță ai grupului țintă în vederea primirii sprijinului financiar, modalitatea de înscriere, conținutul dosarului de înscriere, detalierea sprijinului oferit etc.

De asemenea, în cadrul proiectului, se va dezvolta și implementa un instrument TIC de tip platformă educațională, de gestiune si monitorizare a GT ce va veni în sprijinul monitorizării și evaluării, la nivelul proiectului, dar și în vederea susținerii sutenabilității și folosirii eficiente a resurselor existente. Platforma va fi accesată în baza unui cont și a unei parole, interfața grafică fiind una intuitivă și simplu de utilizat, iar în cadrul acesteia vor avea acces atât experții implicați în proiect, cât și membrii grupului țintă (studenți, elevi și cadre didactice). Platforma va integra următoarele funcții:

  • încărcarea materialelor educaționale utile în activitatea de formare/consiliere/măsuri remediale;
  • proiectarea unor instrumente de evaluare (baterii de teste);
  • încărcarea planurilor de afaceri/sustenabilitate, ca urmare a finalizarii programului de antreprenoriat în vederea evaluării de către studenții din GT;
  • deschiderea unui forum/chat unde participanții de la cursul de competențe antreprenoriale pot să adreseze întrebări formatorilor cu privire la dezvoltarea planurilor de afaceri/sustenabilitate;
  • încărcarea unor formulare de feedback care vor putea fi completate online (feedback de la GT, de la formatori referitoare la programele dezvoltate prin proiect: programul antreprenorial, programul postuniversitar de perfecționare profesională, evaluarea măsurilor de consiliere și orientare profesionala);
  • crearea unei rețele formate din reprezentanți ai mediului economic, cadre didactice, studenți.

A4. Realizarea unei analize privind cerințele actuale ale pieței muncii în vederea corelării cu programele de studii, cu scopul de a dezvolta oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar

Analiza pe care ne-o propunem va fi efectuată din perspectiva măsurilor adresate studenților prin corelarea cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv din domeniile SNC și de specializare inteligentă conform SNCDI. Astfel, scopul activității de analiză a pieței muncii este de a defini/identifica tendințele pieței muncii și de a corela tendințele/cerințele manifestate în ultimii ani cu programele de studii din sistemul universitar terțiar.

De asemenea, ne-am propus să dezvoltăm trei oferte educaționale în cadrul proiectului care vor avea statut de programe complementare programelor de studii universitare și vor fi introduse în programele de studiu la cele două universități partenere, cu statut de discipline facultative. Studenții participanți la aceste cursuri vor dobândi competențe în explicarea și interpretarea informațiilor în domenii competitive, de specializare inteligentă, unde vor fi integrate și componente antreprenoriale, dar și specificații privind egalitatea de gen, de șanse și nediscriminare.

A5. Dezvoltarea și furnizarea unui program postuniversitar de perfecționare profesională adresat cadrelor didactice din învățământul terțiar universitar, în ceea ce privește conținutul educațional inovator și care promoveză experiențe de învățare de calitate.

Programul propus încorporeaza, la nivel de fundamentare teoretică, centrarea pe cursant și principiile învățării la adulți, rezultând un model de elaborare a conținutului care pune în relație condițiile interne cu cele externe, dar și cu componenta tehnologică. Conținutul educațional al programului de perfecționare se bazează pe nevoile identificate la nivelul studenților. Tematica modulelor este stabilită în vederea dezvoltării competențelor profesionale ale cadrelor didactice în ceea ce privește transpoziția inovatoare a continuțului educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile (dezvoltarea de oferte educaționale corelate cu piața muncii).

Programul postuniversitar de perfecționare profesională se va finaliza cu un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului. Absolvenților care promovează examenul de certificare a competențelor li se eliberează, de către Universitatea din POLITEHNICA din București, certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv, se aprobă prin ordin al Ministrului Educației Naționale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.

A6. Organizarea și derularea de cursuri de formare antreprenorială pentru studenții care provin din medii dezavantajate

Dezvoltarea acestui tip de program în cadrul proiectului are la bază necesitatea corelării ofertei educaționale existente în instituțiile de învățământ superior cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice cu potential competitive. Planul de acțiuni prevăzut cuprinde atât o structură teoretică bazată pe dezvoltarea unor module teoretice, cât și o componentă practică prin intermediul căreia grupul țintă va beneficia de asistență în vederea realizării unui plan de afaceri/sustenabilitate în domeniul tehnic, educațional, consilierii psihologice, asistenței sociale, comunicării, bazat pe informațiile acumulate prin parcurgerea modulelor teoretice.

Metodele pedagogice utilizate în furnizarea modulelor teoretice vor fi de tipul interactiv, acestea asigurând o învățare prin comunicare ți colaborare, producând o confruntare de idei, opinii și argumente și generând situații de învățare centrate pe disponibilitatea și dorința de cooperare. Prin implicarea directă și activă a cursanților, atât în cazul cursurilor ce vor fi predate, cât și a aplicațiilor, se stimulează creativitatea și interacțiunea socială cu impact asupra procesului de instruire în domeniul antreprenoriatului.

Procesul de evaluare a planurilor de afaceri/sustenabilitate se va realiza prin utilizarea unui set diversificat de instrumente personalizate în funcție de tipul de activitate ce se dorește evaluată și de rezultatele urmărite. Metodologia în baza căreia comisia de evaluare va puncta planurile obținute prin proiect va avea la bază criterii stabilite atât pe baza informațiilor furnizate prin componenta teoretică a programului, cât și a relevanței ideii de afacere descrisă în raport cu domeniul de studiu al beneficiarilor.

A7. Oferirea de servicii de consiliere profesională și orientare în carieră.

 Serviciile de consiliere profesională și orientare în carieră (CPOC) au ca obiectiv sprijinirea studenților din grupul țintă în vederea finalizării studiilor superioare şi a creșterii angajabilității acestora prin implementarea unor module tematice care facilitează dezvoltarea și exersarea unor abilități cheie, de tip: comunicare, planificare, managementul carierei, luare de decizii, gestionare emoțională etc.

De asemenea, în cadrul proiectului, se vor organiza 10 evenimente specifice consolidării legăturii cu piața muncii și cu mediul socio-economic (de tip workshop/conferință/prezentări de firme/companii) pentru studenții din grupul țintă în vederea creșterii ratei de angajabilitate a absolvenților.

Evenimentele vin în sprijinul studenților în vederea clarificării nevoilor de dezvoltare profesională raportate la cerințele și oportunitățile oferite de către angajatori relevanți pentru domeniul lor de specializare, sporindu-și astfel adaptabilitatea la primul loc de muncă. În principal, prezentările de firme/companii, cu invitarea de specialiști din cadrul acestora, vor oferi exemple despre specificul activității lor și despre procesul de recrutare și selecție, precum și oferte de job-uri corelate domeniului de specializare al studenților din grupul țintă.

A8. Implementarea de măsuri remediale pentru studenții vulnerabili și activități de conștientizare și motivare a elevilor de liceu.

 Gradul ridicat de dificultate al studiilor reprezintă una din cauzele principale ce conduce la abandonul studiilor universitare. Astfel, vom avea în vedere aplicarea unui formular/chestionar studenților din grupul țintă, prin intermediul căruia se vor identifica materiile la care aceștia întâmpină dificultăți. Pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a programelor remediale și pentru a avea un impact semnificativ asupra procesului de îndrumare a studenților în activitățile de învățare și de asimilare a materiei, se are în vedere lucrul cu grupe mici de studenți. Astfel, aceștia vor beneficia de o asistență personalizată, adaptată la nevoile lor de învățare, ceea ce va contribui la dezvoltarea cunoștințelor studenților cu scopul creșterii șanselor de promovare a examenelor.

Prin implementarea acestei activități ne-am propus desfășurarea unor activități de conștientizare și motivare în randul a 50 de elevi care fac parte din grupuri vulnerabile și provin din unități de învățământ liceal din regiunea Sud-Muntenia. Implementarea acestor măsuri pentru grupul țintă menționat va contribui la creșterea tranziției către studii universitare și la reducerea ratei de abandon școlar a elevilor de liceu din categorii vulnerabile (cu accent pe elevii aparținând minorității roma, elevi din mediu rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunități dezavantajate economic).

Elevii din grupul țintă vor efectua vizite la cele două universități partenere în proiect (UPB și UPIT) însoțiți de cadrele didactice, vor face un tur al campusurilor universitare, inclusiv a căminelor studențești, cu scopul de a se familiariza cu mediul universitar. Pentru stimularea motivației elevilor de a-și continua studiile în învățământul superior, se va avea în vedere prezentarea departamentelor interne ale universităților, cu accent pe oportunitățile și beneficiile oferite doar prin dobândirea calității de student.

A9.Acordarea sprijinului financiar pentru grupul țintă

Pentru a stimula participarea la activitățile propuse prin proiect, este prevazută și acordarea de stimulente financiare – Bursă student antreprenor – în valoare de 300 lei/lună și premii în valoare de 1500 lei/premiu pentru cele mai bune 42 planuri de afaceri. Acordarea acestor stimulente este condiționată de participarea și finalizarea cursurilor privind competențele antreprenoriale, precum și participarea la sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră.