Descriere

Descriere proiect

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea din Pitești, derulează în perioada iulie 2019 – iunie 2021  proiectul PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA) conform Contractului de Finanţare nr. POCU/379/6/21 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, având o valoare totală: 7.897.333,85 lei, din care finanțare nerambursabilă 7.778.848,99 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și participării la educația universitară și atractivității ofertelor educaționale la nivelul universităților partenere, prin furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți din medii dezavantajate, prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice, prin dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii, precum și prin activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate.

Cui ne adresăm?

 • 420 de studenți, în special cei dezavantajați și care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă, din mediul rural și studenți netradiționali. Aceștia vor participa la programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională, primind bursa Student Antreprenor.
 • 75 de cadre didactice din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământul terțiar universitar și care vor participa la programe de perfecționare profesională.
 • 50 de elevi de liceu proveniți din medii dezavantajate implicați în activități de conștientizare: vizite la cele două universități partenere și sesiuni de informare și conștientizare.

Sprijin și oportunități pentru studenți și cadre didactice:

 furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională – 420 de studenți proveniți din medii dezavantajate;

 • acordarea bursei Student Antreprenor (suma forfetară lunară de 300 lei) pe ultimele 3 semestre de studii de licență;
 • perfecționarea profesională a cadrelor didactice – 75 de cadre didactice;
 • 42 planuri de afaceri (34 UPB și 8 UPIT) vor fi premiate (1500 lei/plan de afacere/sustenabilitate), în urma finalizării programului de formare de competențe antreprenoriale pe baza unei metodologii elaborate;
 • decontarea cheltuielilor cu deplasarile interne și internaționale – 6 vizite de studiu decontate;
 • 10 evenimente cu invitați din mediul economic public și privat. Prin aceste întâlniri, studenții putându-și clarifica nevoile de dezvoltare profesională raportate la cerințele și oportunitățile oferite de către angajatorii relevanți pentru domeniul lor de specializare, sporindu-și astfel adaptabilitatea la primul loc de muncă;
 • 200 de studenți participanți la activități remediale;
 • schimburi de bune practici – interne și internaționale;
 • dezvoltarea de oferte educaționale corelate cu nevoile pieței muncii – 3 oferte educaționale;
 • cooptarea unor cadre didactice ca experți în cadrul proiectului, la încetarea calității de grup țintă în proiect, 6 dintre acestea având posibilitatea de a-și utiliza competențele îmbunătățite în procesul de proiectare și derularea de cursuri complementare, respectiv 12 dintre aceștia prin furnizarea de servicii de îndrumare și sprijin tutorial/activități remediale adresate studenților din GT.

Valoare adaugată a proiectului:

 • dezvoltarea ofertelor educaționale cu conținut inovator, corelate cu cerințele pieței muncii contribuind la creșterea relevanței și atractivității programului de studii în rândul studenților;
 • dezbaterea nevoilor concrete ale mediului privat, nevoi care odată identificate vor aduce un plus de valoare în cadrul procesului de formare al studenților;
 • dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale cadrelor didactice – care vor utiliza cunoștințele și abilitățile dobândite în activitățile cu studenții și în proiectarea de noi oferte educaționale prin stimularea antrepenorială în randul studenților din anii terminali de licență și prin investițiile în capitalul uman format din cadre didactice;
 • investițiile financiare ocazionate de oferirea de „Burse student antreprenor”;
 • creșterea participării la învățământului superior și finalizarea studiilor de licență, ceea ce va contribui pe termen lung la îmbunătățirea statutului economic și social al GT implicat.
ankara bayan masaj bursa bayan masöz istanbul masöz